Ohjaajalle

Kurssin kulku

Aloitus

Kurssi alkaa yhteisellä luento-osuudella, jossa keskustellaan kurssin tavoitteista, kirjaudutaan kurssialustalle ja tehdään ohjatusti muutama harjoitus. Tämän jälkeen oppilaat etenevät kurssialustan parissa omaan tahtiinsa. Kurssialustalta löytyvä materiaali ja esimerkit esittelevät viiden luvun aikana erilaisia ohjelmoinnin käsitteitä ja konsepteja. Joka luvusta löytyy muutama luvun aiheisiin liittyvä tehtävä. Jokaiseen luvun lopuksi tehdään vielä lukuun liittyvä isompi harjoitus, joka palautetaan OpenProcessingiin muiden nähtäväksi.

Tuntien alussa käydään yhdessä läpi scrum-henkinen tapaaminen, jossa käydään läpi opiskelijoiden tilanne ja mahdolliset ongelmat. Tuntien alussa voi myös yhteisellä luento-osuudella kerrata keskeisiä käsitteitä tai esitellä mielenkiintoisia esimerkkejä. Alkurutiini auttaa välitunnilta ja edelliseltä tunnilta luokkaan siirtyviä opiskelijoita orientoitumaan tunnin aiheeseen.

Projektityöt

Viidennen luvun jälkeen siirrytään kurssin projektityöhön, jonka ideana on ammentaa kaikkien aiempien lukujen sisällöistä. Projektitöihin kannattaa siirtyä viimeistään silloin, kun kurssia on jäljellä 1/3 oppitunneista, vaikkeivat kaikki viisi lukua olisikaan opiskelijalla tehtyinä.

Projektitöiden alkaessa ei enää edetä kurssin harjoituksissa. Ilmoita projektitöiden alkamispäivä ajoissa (muutamaa tuntia aiemmin) opiskelijoille, jotta he eivät enää aloita uusia harjoituksia. Osa opiskelijoista on saattanut jo siirtyä loppuprojektiin, mutta kerro vielä yhteisesti kaikille ohjeet ja töiden määräajat. Tässä vaiheessa kaikki siirtyvät tekemään loppuprojektia ja kesken olevat harjoitukset voi palauttaa keskeneräisinä. Projektien yhteinen aloitus ja yhteinen deadline lisää yhteishenkeä ja varmistaa, että kaikille jää riittävästi aikaa oman projektinsa toteuttamiseen.

Voit koostaa loppuprojekteista videon, jonka voi julkaista koulun nettisivulla tai vaikkapa laittaa pyörimään televisioruudulle koulun aulaan.

Demopäivä

Kurssin viimeisellä tunnilla esitellään projektityöt. Tunnilla ryhmät voivat pitää lyhyen esitelmän projektistaan, esitellä ohjelman toimintaa ja näyttää koodia. Tunnilla voidaan keskustella yhdessä kokemuksista ja tuntemuksista koko kurssin ajalta.

Oppimistavoitteet

Mehackitin kurssista ei anneta arvosanaa. Oppilaiden lähtötasot ovat kurssille tultaessa keskenään hyvin erilaisia, joten tavoitteena ei ole sama lopullinen osaamistaso. Tärkeimpänä tavoitteena on oman osaamistason kannalta mielekkään projektityön toteutus. Alla on purettu kurssin tavoitteita neljän kohdan alle.

Ohjelmointi: Osata toteuttaa oma kokonainen Processing-ohjelma. Ymmärtää setup- ja draw-metodien eron, sekä muuttujien ja ehtolauseiden toiminta ohjelmoinnissa.

Kuvataide: Käyttää ohjelmointia luovana työkaluna omien visioiden toteuttamiseen ja hahmottaa matematiikan roolia kuvataiteessa. Ymmärtää RGB-värimallin.

Oman oppimisen ohjaus: Oppia ottamaan vastuuta omasta verkkopohjaisten oppimateriaalien tukemasta oppimispolusta.

Kipinä: Kyseenalaistaa ja ylittää ohjelmointiin ja luovaan teknologiaan liittyviä ennakkoluuloja ja pelkoja. Rohkaistua toimimaan luovan teknologian parissa myös jatkossa.

Tavoitteet on muotoiltu siten, että sellaisellakin oppilaalla, jolla ei ole minkäänlaista aiempaa ohjelmointi- tai kuvataidekokemusta, on mahdollisuus saavuttaa ne. Käytännössä oppilas, joka jaksaa opiskella kurssilla ja toteuttaa valmiiksi asti oman projektityönsä, saavuttaa kolme ensimmäistä tavoitetta. Neljäs tavoite kipinä täyttyy, jos kurssi auttaa oppilasta uudelleen määrittelemään suhdettaan ohjelmointiin ja luovaan teknologiaan. Tämä ei välttämättä täyty kaikkien kohdalla, sillä oppilaiden ennakkokäsitykset ohjelmoinnista, kuvataiteesta ja teknologiasta voivat olla hyvinkin erilaisia.

Vinkkejä ja tukea opetukseen

Alle on koottu muutama mahdolisesti hyödyllinen linkki:

Harjoitusten palautus

Opiskelijoilla on mahdollisuus palauttaa työnsä OpenProcessingiin Mehackitin luokkahuoneeseen. Luo itsellesi OpenProcessing-tunnukset ennen kurssia ja ota ylös oppilaiden tunnukset heti kun he ovat rekisteröityneet. Tämä on hyvä myös siltä varalta, että joku opiskelijoista unohtaa oman käyttäjätunnuksensa. Tarkemmat palautusohjeet ovat Luvun 1 kohdassa Harjoitus: Muotoja ja värejä.

Vaikka opiskelijat etenevät kurssilla omaan tahtiinsa, on hyvä varmistaa että kaikki pysyvät kurssilla kärryillä. Ensisijaisesti opiskelijoiden edistymistä kannattaa tarkkailla tunnilla kyselemällä ja seurailemalla, mutta voit tarkistaa palautukset säännöllisin väliajoin myös OpenProcessingista. Ensimmäisen oppitunnin jälkeen voi käyttää esimerkiksi yhden oppitunnin ensimmäisen luvun läpikäymiseen ja kaksi oppituntia ensimmäisen luvun harjoituksen tekemiseen. Viidennellä oppitunnilla olisi kuitenkin kaikkien hyvä siirtyä jo toiseen lukuun, vaikka ensimmäinen harjoitus jäisikin hieman kesken. Voitte yhdessä sopia deadlineja ensimmäisille harjoituksille, jos näyttää siltä että opiskelijat jäävät hiomaan harjoituksia liiaksi. Jos kaikki kuitenkin näyttävät pääsevän hyvin eteenpäin, voi kaikkien antaa edetä täysin omaan tahtiinsa.

Projektitöiden palautus

Ohjeet loppuprojektiin löytyvät loppuprojekti-luvusta. Projektityöt on mahdollista palauttaa OpenProcessingiin ja töitä on mahdollista esitellä kurssin lopun demopäivässä. Töitä voi esitellä opettajan tietokoneelta, ohjaajan läppäriltä tai omalta koneelta - tyyli on vapaa. Projekti OpenProcessingissa tai pilvipalvelussa varmistaa sen, että työtä voi demota vaikka tapahtuisi jotakin yllättävää, esimerkiksi että oman läppärin liitäntöihin sopivaa piuhaa ei löydy. Vaikka osa projektitöistä ei välttämättä käänny OpenProcessingissa oikein, ei huolta - työn voi esitellä demopäivänä vaikka omalta koneelta, tai ladata koodin OpenProcessingista opettajan koneelle.

Demopäivänä kukin opiskelija esittelee projektinsa näyttämällä hieman ohjelman toimintaa ja koodia, ja kertomalla vapaasti projektin kulusta: mistä sai idean työhönsä, mikä oli hauskinta ja mikä puolestaan haastavinta. Demopäivä on hyvä pitää kurssin viimeisellä tunnilla, ja paikalle voi kutsua myös vierailijoita, jos opiskelijat niin haluavat. Jos demopäivänä on vierailijoita, kannattaa opiskelikoille varata hieman aikaa edelliseltä tunnilta valmistella, miten projektinsa esittelevät. Varmista vielä viimeisellä tunnilla, että kaikki ovat täyttäneet kurssipalautteen!